Organization

Execute Leads

 

 

 

Dean

Hongwei Wang

Deputy Dean

Guangshuo Ou(Gruaduate Education)

Dong Liu (Undergraduate Education and Domestic Collaboration)
Xinquan Wang (School Administration)
Yijun Qi (Scientific Research and Research Equipment)

Assistant Dean

Songhai Shi (Disciplinary Development)

Wei Xie (International Exchange and Cooperation)

Qiong Wu(Alumni Affairs)

Yamin Shi (Finance)

School Committee of Communist Party of China (CPC)

Secretary

Wei Wu

Vice Secretary

Daoxin Xie(Teachers and retirees affair)

Liping Xie(Students affair)

Member

Hongwei Wang

Xinquan Wang

Yule Liu

Jiawei Wang

Xiaohui Xiang

Huiyan Ye

Student Affairs Group Head

Xiaohui Xiang
Tel:62792714
E-mail:xiangxh@tsinghua.edu.cn

Graduate

Affairs Group Head

Huiyan Ye
Tel:62772249
E-mail:yehuiyan@mail.tsinghua.edu.cn

Employment

Assistant

Yuan Dong
Tel:62788603
E-mail:bioydong@biomed.tsinghua.edu.cn

Faculty Administration

Office Director Human Resource & Party Affairs

Yamin Shi
Tel:62772269
E-mail:swxrs@tsinghua.edu.cn

Graduate Program

Xiaolan Ding   Anqi Peng
Tel:62785829 62784977
E-mail:swxyjsk@tsinghua.edu.cn;
swxyj@biomed.tsinghua.edu.cn

Undergraduate Program

Yan Cao   Xinyue Song
Tel:62785835 62792687
E-mail:caoyan2012@mail.tsinghua.edu.cn;
songxinyue@mail.tsinghua.edu.cn

Scientific Research & Equipment Management

Mei Zhu
Tel:62772274
E-mail:swxky@tsinghua.edu.cn

Scientific Research & Lab Management

Hui Quan
Tel:62773956
E-mail:smxysys@mail.tsinghua.edu.cn

Property & Network administrator

Shishi Yu
Tel:62789536
E-mail:yss@tsinghua.edu.cn

Foreign Affairs

Zhang Zhang

Tel:62773622
E-mail: foreignaffairs-97le.com

Alumni Affairs

Lingling WU

Tel:62793410

E-mail:   wulingling@tsinghua.edu.cn

HR Assistant

Dongxue Wei
Tel:62785474
E-mail:weidx@tsinghua.edu.cn

Administrative Assistant

Guanyi Yang    Qian Li
Tel:62788604 62797467
E-mail:guanyi4046@mail.tsinghua.edu.cn;liqian123@tsinghua.edu.cn